Calendar module icon

Calendar

View All Calendars is the default. Choose Select a Calendar to view a specific calendar. Subscribe to calendar notifications by clicking on the Notify Me® button, and you will automatically be alerted about the latest events in our community.

Return to Previous

Event Details

View Map
Date:
June 16, 2022
Time:
5:30 PM - 6:00 PM
Location:
City Hall
Address:
620 E. Main St
Haines City, FL 33844
Facebook Twitter Email

AVI KONSILTATIF FÒS TRAVAY POU REYINYON FÒS/CITIZENS ADVISORY/TASK FORCE MEETING NOTICE

Thursday, June 16, 2022


Fòs Travay Konsiltatif Vil Haines la ap fè yon reyinyon piblik nan Jedi, 16 jen 2022, nan 5:00 p.m.  Objektif reyinyon sa a pral diskite sou Vil la k ap aplike pou yon sibvansyon anba Depatman Opòtinite Ekonomik Florida Opòtinite pou Devlopman Kominote Devlopman Kominotè pou FFY 2021-22. Si yo pa finanse anba premye sik 2021-22 konbine yo, avi sa a ak reyinyon sa a ap itilize pou yon sik ki vin apre 2022.

 

Fòs Konsiltatif Sitwayen an pwal fè reyinyon an nan vil Haines City, Chanm Komisyon Vil Hall, Vil Haines, ki chita nan 620 East Main Street, Haines City, Florida 33844. Piblik la envite pou l asiste piblik la.  

 

Dapre dispozisyon Lwa Ameriken ki gen andikap, nenpòt moun ki mande akomodasyon espesyal pou patisipe nan atelye sa a mande pou konseye ajans lan omwen 48 èdtan anvan atelye a lè li kontakte Mesye James Keene, Direktè Enfrastrikti Piblik, Vil Haines (863) 421-3695 oswa pa imèl nan (jkeene@hainescity.com Si w ap tande oswa pale, tanpri kontakte ajans lan lè l sèvi avèk Sèvis Relè Florid la, 1(800) 955-8771 (TDD) oswa 1 (800) 955-8770 (Vwa).

 

Yon lojman ki jis / Egal opòtinite / Andikap Aksesib jiridiksyon.

Map
Agenda
Facility Submit Event Print Email Event Subscription RSS Feed Select on Calendar Expand Collapse Previous Next Down Up Map Share Show more
Agenda